top of page


​Bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Patient is our first priority

Patient Rights

As a patient of WMC clinics, you have the right to:

 1. Considerate and respectful care, and to be made comfortable. You have the right to respect for your cultural, psychosocial, spiritual, and personal values, beliefs and preferences..

 2. Receive information about your health status, diagnosis, prognosis, course of treatment, prospects for recovery and outcomes of care (including unanticipated outcomes) in terms you can understand. 

 3. Make decisions regarding medical care, and receive as much information about any proposed treatment or procedure as you may need in order to give informed consent or to refuse a course of treatment. 

 4. Request or refuse treatment, to the extent permitted by law. However, you do not have the right to demand inappropriate or medically unnecessary treatment or services. You have the right to leave WMC even against the advice of members of the medical staff, to the extent permitted by law.

 5. Appropriate assessment and management of your pain, information about pain, pain relief measures and to participate in pain management decisions. You may request or reject the use of any or all modalities to relieve pain, including opiate medication, if you suffer from severe chronic intractable pain. The doctor may refuse to prescribe the opiate medication, but if so, must inform you that there are physicians who specialize in the treatment of severe chronic pain with methods that include the use of opiates.

 6. Formulate advance directives. This includes designating a decision-maker if you become incapable of understanding a proposed treatment or become unable to communicate your wishes regarding care. Hospital staff and practitioners who provide care in the hospital shall comply with these directives. All patients' rights apply to the person who has legal responsibility to make decisions regarding medical care on your behalf.

 7. Have personal privacy respected. Case discussion, consultation, examination, and treatment are confidential and should be conducted discreetly. You have the right to be told the reason for the presence of any individual. You have the right to have visitors leave prior to an examination and when treatment issues are being discussed. Privacy curtains will be used in semi-private rooms.

 8. Confidential treatment of all communications and records pertaining to your care and stay in the hospital. You will receive a separate "Notice of Privacy Practices" that explains your privacy rights in detail and how we may use and disclose your protected health information.

 9. Reasonable continuity of care and to know in advance the time and location of your appointments as well as the identity of the persons providing the care.

 10. Designate a support person as well as visitors of your choosing, if you have decision-making capacity, whether or not the visitor is related by blood or marriage, or registered domestic partner status.

 11. Have your wishes considered, if you lack decision-making capacity, for the purposes of determining who may visit. The method of that consideration will comply with federal law and be disclosed in the hospital policy on visitation. At a minimum, the clinic shall include any persons living in your household and any support person pursuant to federal law         These Patient Rights excerpted fromTitle 22 and other California laws, The Joint Commission and Medicare Conditions of Participation requirements.

QUYỀN CỦA BỆNH NHÂN

Quý vị có quyền:

 1. Chăm sóc chu đáo và tôn trọng, và để được làm cho thoải mái. Quý vị có quyền tôn trọng các giá trị, niềm tin và sở thích về văn hóa, tâm lý xã hội, tinh thần và cá nhân của mình.

 2. Nhận thông tin về tình trạng sức khỏe của quý vị, chẩn đoán, tiên lượng, quá trình điều trị, triển vọng phục hồi và kết quả chăm sóc (bao gồm cả các kết quả không lường trước được) theo các thuật ngữ mà quý vị có thể hiểu được. Quý vị có quyền được giao tiếp hiệu quả và tham gia vào việc phát triển và thực hiện kế hoạch chăm sóc của quý vị. 

 3. Đưa ra các quyết định liên quan đến chăm sóc y tế và nhận càng nhiều thông tin về bất kỳ phương pháp điều trị hoặc thủ tục được đề xuất nào quý vị có thể cần để đưa ra sự đồng ý hoặc từ chối một quá trình điều trị. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, thông tin này sẽ bao gồm mô tả về quy trình hoặc phương pháp điều trị, các rủi ro nghiêm trọng về mặt y tế liên quan, các liệu trình điều trị hoặc không điều trị thay thế và rủi ro liên quan đến từng quy trình và tên của người sẽ thực hiện quy trình hoặc sự đối xử

 4. Yêu cầu hoặc từ chối điều trị, trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, quý vị không có quyền yêu cầu điều trị hoặc dịch vụ không thích hợp hoặc không cần thiết về mặt y tế. Quý vị có quyền rời khỏi cơ sở y tế ngay cả khi trái với lời khuyên của các thành viên của nhân viên y tế, trong phạm vi pháp luật cho phép.

 5. Đánh giá thích hợp và quản lý cơn đau của quý vị, thông tin về cơn đau, các biện pháp giảm đau và tham gia vào các quyết định kiểm soát cơn đau. Quý vi có thể yêu cầu hoặc từ chối việc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các phương pháp để giảm đau, kể cả thuốc opiate, nếu bạn bị đau mãn tính khó chữa. Bác sĩ có thể từ chối kê đơn thuốc opiate, nhưng nếu vậy, BS phải thông báo cho quý vị biết rằng có những bác sĩ chuyên điều trị các cơn đau mãn tính nghiêm trọng bằng các phương pháp bao gồm sử dụng opiate.

 6. Xây dựng các chỉ thị trước. Điều này bao gồm việc chỉ định một người ra quyết định nếu quý vị không thể hiểu được phương pháp điều trị được đề xuất hoặc không thể thông báo mong muốn của bạn về việc chăm sóc. Nhân viên cơ sở y tế và những người hành nghề cung cấp dịch vụ chăm sóc trong cơ sở phải tuân thủ các chỉ thị này. Tất cả các quyền của bệnh nhân áp dụng cho người có trách nhiệm pháp lý thay mặt quý vị đưa ra các quyết định liên quan đến chăm sóc y tế. 

 7. Được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Việc thảo luận, tư vấn, khám và điều trị trường hợp được bảo mật và nên được tiến hành một cách kín đáo. Quý vị có quyền được cho biết lý do về sự hiện diện của bất kỳ cá nhân nào trong phòng. Quý vị có quyền đưa khách đến thăm trước khi khám và khi các vấn đề điều trị đang được thảo luận. 

 8. Xử lý bí mật tất cả các thông tin liên lạc và hồ sơ liên quan đến việc chăm sóc và ở lại cơ sở y tế của Quý vị. Quý vị sẽ nhận được một “Thông báo Thực hành Quyền riêng tư” riêng giải thích chi tiết các quyền riêng tư của quý vị và cách chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị.

 9. Sự liên tục hợp lý của việc chăm sóc và biết trước thời gian và địa điểm của các cuộc hẹn cũng như danh tính của những người cung cấp dịch vụ chăm sóc.

 10. Được bác sĩ, hoặc người được ủy quyền của bác sĩ thông báo về các yêu cầu và lựa chọn chăm sóc sức khỏe tiếp tục sau khi khám tại WMC. Quý vị có quyền tham gia vào việc phát triển và thực hiện kế hoạch xuất viện của mình. Theo yêu cầu của quý vị, bạn bè hoặc thành viên gia đình cũng có thể được cung cấp thông tin này.

 11. Hãy cân nhắc mong muốn của quý vị nếu quý vị thiếu khả năng ra quyết định, vì mục đích xác định ai có thể đến thăm. Phương pháp xem xét đó sẽ tuân theo luật liên bang và được công bố trong chính sách thăm khám của cơ sở y tế. Tối thiểu, cơ sở y tế phải bao gồm bất kỳ người nào sống trong hộ gia đình của bạn và bất kỳ người hỗ trợ nào theo luật liên bang.

Patient responsbilities

 • To report to the physician, and other healthcare professionals caring for you, accurate and complete information to the best of your knowledge about present complaints, past illness, hospitalizations, medications, unexpected changes in condition and other matters relating to your health as well as to provide a copy of your advance directive

 • To keep appointments with your healthcare provider. If you need to cancel an appointment, you should do so at least 24 hours before your appointment time.

 • Patients, as well as their family members, representatives and visitors, are expected to recognize and respect the rights of our other patients, visitors, and staff.

 • Threats, violence, disrespectful communication or harassment of other patients or of any medical center staff member, for any reason, will not be tolerated. This prohibition applies to the patient as well as their family members, representatives, and visitors. Any abusive or disrespectful behavior could result in dismissal from WMC care or a visitor being barred from visitation.

 • To respect the rights, property, and privacy of other patients and WMC Health personnel. Please use the telephone courteously so that you do not disturb others

 • Patients and their families or visitors are expected to refrain from conducting any illegal activity on WMC property. If such activity occurs, it will be reported to the police.

 • Refrain from recording your experiences in the clinic without the consent of everyone involved including Medical Center physicians, nurses, and other staff. Please Note that unauthorized recording violates California state law.

 • For the safety of all patients, visitors, faculty, staff, and students, do not bring any weapons onto WMC property. 

  Quý vị có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ nhất có thể về tình trạng y tế hiện tại, bệnh tật trong quá khứ, nhập viện, thuốc men và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe của quý vị.  Báo cáo những thay đổi bất ngờ trong tình trạng bệnh của quý vị cho bác sĩ hoặc y tá của bạn.

 • Giữ các cuộc hẹn hoặc thông báo cho bệnh viện hoặc phòng khám trong vòng 24h nếu quý vị không thể làm như vậy.

 • Hăm dọa, bạo lực, giao tiếp không tôn trọng, quấy rối bệnh nhân khác hay bất kỳ nhân viên phòng khám, dù bất kỳ lý do nào, cũng sẽ không được dung tha. Điều này cũng áp dụng cho thành viên gia đình bệnh nhân khi đưa bệnh nhân đến khám. Các hành động nói trên có thể dẫn đến bệnh nhân không được chữa trị tại WMC. 

 • Bệnh nhân, cũng như người thân gia đình bệnh nhân, cần tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân,  nhân viên phòng khám,  và các gia  đình khác. 

 • Để tôn trọng quyền riêng tư, tài sản của bệnh nhân và nhân viên phòng khám,  quý vị vui lòng dùng điện thoại âm lượng nhỏ mà không làm phiền người khác. 

 • Bệnh nhân và thân nhân không được phép tổ chức các hoạt động bất hợp pháp tại khu vực phòng khám WMC và bãi đậu xe. Hành động vi phạm sẽ  được báo cảnh sát. 

 • Không được phép thu âm hay thu hình lúc khám bệnh trừ khi có sự cho phép của các bên liên quan, bao gồm sự đồng ý của BS, y tá, hay các nhân viên khác. Quý vi nhớ là California cấm thu âm nếu không có sự cho phép của tất cả các bên. 

 • Để bệnh nhân và nhân viên phòng khám được an toàn, xin quý vị vui lòng không mang vũ khí vào phòng khám hay bãi đậu xe WMC.

bottom of page